AÖL Tarih 1 Online Test
Türk Dili ve Edebiyatı 3

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 -1. ÜNİTE KONU TESTİ (YENİ MÜFREDAT)

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Coğrafi ve kültürel değişmelere paralel olarak Türkçenin lehçe ve şive ayrılıklarıyla birlikte çeşitli dallara ayrılması………………yaratmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Correct! Wrong!

3. (I) Toplumların yaşadığı coğrafi çevre, toplum hayatında meydana gelen her türlü toplumsal ve siyasal değişme ve gelişmeler edebiyatı doğrudan etkiler. (II) Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyata farklı farklı biçimlerde yansır.(III) Tarih bilimi, insanlığın geçmişini bir bütün olarak ele almakla birlikte dönemlere ayırarak inceler. (IV) Edebiyat tarihi, belli bir döneme yön veren olay ve kişileri tarihsel rolleri açısından ele alır, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

4. Yüzyıllar boyunca süren edebiyat tarihimizi belli dönemlere ayırmak zorundayız. Bu ayırma tarihsel büyük olayları esas alarak yapılmalıdır. Türk tarihinde esaslı iki dönüm noktası vardır. Bunlar, Türk tarihinin akışını değiştirmiş ve yeni devirlerin başlangıcı olmuştur. Bu dönüm noktalarından biri İslam dininin kabulü, öteki de Batı’ya dönüş hareketidir. Birincisinde Türkler, yeni dinin birleştirici erki içinde, Doğu uygarlığı dediğimiz İslam uygarlığının kurulup gelişmesinde başlıca etken olmuşlardır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

6. Köktürk Dönemi’ne ait metinlerin hemen hemen hepsi Türk …………………. yazısıyla yazılmıştır. 8. yüzyıla ait Orhun Abideleri ya da Köktürk Abideleri olarak bilinen Kültigin (732), Bilge Kağan (735) ve Tonyukuk (720-725?) yazıtlarıdır. Orhun Abideleri’nin bulunması, …………………….. çalışmalarına yeni bir boyut getirmiş ve açıklık kazandırmıştır. Özellikle ……………………. yazıtların alfabesini 1893’te çözmesinden sonra dünya bilim çevresinde bu eserlere özel bir ilgi gösterilmiştir. Verilen parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

7. (I) Orta Türkçenin başlangıç dönemini oluşturan ve Eski Türkçenin üzerinde temellenen Karahanlı Türkçesi, Karahanlı devletinin yazı dilidir. (II) Karahanlıların İslam dinini kabul etmelerinden sonra başkent Kaşgar önemli bir kültür merkezi hâline gelmiştir. (III) Divan, Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık gibi günümüze gelen az sayıdaki Karahanlı Türkçesi eseri aslında eski Uygurcaya çok yakın özellikler taşımaktadır. (IV) Bugünkü Türkiye Türkçesinin yazılı tarihî gelişimi Anadolu’da 16. yüzyıldan itibaren başlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Correct! Wrong!

8. Dönemin başlangıcı kesin olarak bilinmemekle birlikte; milattan önce birkaç bin yıllık dönemi kapsadığı tahmin edilmekte ve milat sıralarında sona erdiği düşünülmektedir. Türkçenin Ana Altaycadan ayrıldıktan sonraki ilk dönemi kabul edilebilir. Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla verilmiştir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir