AÖL SEÇMELİ COĞRAFYA 1 (COĞRAFYA 5) TEST

1. Sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu tropikal kuşakta yaygındır. - Genel bitki türü uzun boylu otlardan oluşur. - Aslan, zebra, zürafa gibi iri vücutlu hayvanlar yaygındır. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen biyom, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

2. PARTİAL-CREDİT Dünyadaki bütün ekosistemlerin canlı ve cansız tür­leri bulunmaktadır. I.Bitki II.Sıcaklık III.Mikroorganizma IV.Karbondioksit V.Mantarlar (Ayrıştırıcılar) Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri, ekosistemleri oluşturan canlı çevre unsurları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

3. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu biyomlarda flora ve fauna çeşitliliği fazladır. Buna göre, aşağıdaki haritada işaretlenmiş böl­gelerden hangisinde bitki ve hayvan türü çeşit­liliği daha fazladır?

Correct! Wrong!

4. Ekosistemler, canlı ve cansız unsurlar arasındaki etkileşimin oluşturduğu düzenlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekosistem işleyişine örnek olarak gösterilemez?

Correct! Wrong!

5. Enerji akışı ve besin zincirinde Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek besin ve orga­nik maddeler oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Milli geliri sürekli olarak artmasına karşın, kişi ba­şına düşen milli geliri aynı hızla artmayan bir ülke­de, belirtilen sorunun ortadan kalkması için ; I.Nüfusun ülke içindeki dağılımının dengelenmesi II.Ölüm oranlarının artırılmasına yönelik politikalar uygulanması III.İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerin üretim payının arttırılması IV.Nüfus artış hızının azaltılması V.Ülke yüzölçümünün genişletilmesi gibi uygulamalardan hangilerinin gerçekleştiril­mesi, doğru politikalar arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

7. Ülkemizde kırsal yerleşmelerin fazla olduğu yerler­de doğum oranlarının daha yüksek olmasına kar­şın kentlerde nüfus artış hızının kırlardan fazla ol­ması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Correct! Wrong!

8. Haritaya göre, işaretlenmiş yerlerden han­gilerinin ülke nüfusunun artmasındaki etkisi di­ğerlerinden azdır?

Correct! Wrong!

9. -Güneş -Jeotermal enerji -Fosil yakıtlar Yukarıda verilen enerji kaynaklarının, aşağıdakilerden hangisi bakımından ortak olduğu söyle­nebilir?

Correct! Wrong!

10. Marmara Bölgesi’nin gerçekleştirdiği toplam ta­rımsal ve sanayi ürünü üretiminde yıllara göre yaşanan değişimin, ülkemizdeki diğer bölgeler­den az olması; I.Üretimde çalışan nüfus miktarının fazla olması II.Pazar olanaklarının geniş olması III.Üretimde doğal koşulların etkisinin az olması gibi faktörlerden hangileriyle açıklanabilir?

Correct! Wrong!

11. Hidroelektrik enerji üretimi hakkında belirtilen; I.Akarsulardan faydalanılır. II.Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. III.Atmosfere karbon salınımı fazladır. IV.Enerji üretiminde yer şekilleri ve iklim koşullarının etkisi fazladır. V.Enerji üretiminde faydalanılan kaynağın uzağına kurulur. gibi yargılardan hangileri yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Ülkemizin doğu kesimleri, metal madenleri bakı­mından batı kesimlerden daha zengindir. Buna göre, aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi ön sıralarda yer almaz?

Correct! Wrong!

13. Tarım alanlarının yüzölçümüne oranı az, nüfusu fazla olan ülkelerde, modern tarım yöntemlerinin kullanımı daha fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi modern ta­rım yöntemleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

14. Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetiştirilebilen zeytin, iç kesimlerde yetiştirilememektedir. Bu durum, temel olarak, aşağıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*