AÖL Akaid 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları
AÖL Geçmiş Sınavlarda Çıkmış Sorular

Akaid 1 Dersi Çıkmış Sorular 1

Açık Öğretim Lisesi Akaid 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Din; Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanundur.
Bu tanımdaki altı çizili olan “ilahi kanun” ifadesi aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

AÖL Cevap 1- Dinin kaynağına

AÖL Soru 2- Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.
Bu hadisten din ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

AÖL Cevap 2- Akıl sahibi insanları muhatap alır.

AÖL Soru 3- Kur’an’da “Rûhu’l- kuds, er Ruhu’lemîn ve Rûh” kavramlarıyla ne kastedilmektedir?

AÖL Cevap 3- Cebrail

AÖL Soru 4- İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 4- Zannî delillere dayanır.

AÖL Soru 5- Hangisi “iman” terimi ile eş anlamlıdır?

AÖL Cevap 5- İtikad

AÖL Soru 6- Hangisi “usulü selase” içerisinde yer alan iman esaslarındandır?

AÖL Cevap 6- Peygamberlere iman

AÖL Soru 7- “Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler…”
(İbrahim suresi, 18.ayet)
Bu ayetten hangi sonuç çıkarılabilir?

AÖL Cevap 7- Ameller ancak iman ile değer kazanır.

AÖL Soru 8- Ehli sünnet âlimlerine davranışlardan hangisi kişiyi imandan çıkarır?

AÖL Cevap 8- Haram bir davranışa helal demek

AÖL Soru 9- “İslam toplumunda Müslümanlara sağlanan birtakım sosyal, siyasi ve hukuki ayrıcalıklardan faydalanabilmek amacıyla inanmadığı hâlde inanıyormuş gibi davranan ve yaşayan kişilerdir.”
Bu cümlede hangisi tanımlanmaktadır?

AÖL Cevap 9- Münafıklar

AÖL Soru 10- “Akaid ilminin nihai amacı hangisidir?”

AÖL Cevap 10- Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşılması

AÖL Soru 11- Hangisi “şeair-i diniyye” den biri değildir?

AÖL Cevap 11- Gazel

AÖL Soru 12- “…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Şûrâ Suresi, 11. ayet)
Bu ayette zati sıfatlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

AÖL Cevap 12- Muhalefetün li’l-havâdis

AÖL Soru 13- “Ehl-i kitaptan olanlar Allah’a oğul isnat etmişlerdir. Müşrikler de “Melekler Allah’ın kızlarıdır.” demişlerdir.”
Bu şekildeki inanışın yanlış olduğu surelerin hangisinde vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 13- İhlas

AÖL Soru 14-

• Cennet – Cehennem
• Helal – Haram
• Sevap – Günah
• Tevhid – ______
Bu kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

AÖL Cevap 14- Şirk

AÖL Soru 15- “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm suresi 30. ayet)
Bu ayetten hangi sonuç çıkarılabilir?

AÖL Cevap 15- Din duygusu insanda doğuştan vardır.

AÖL Soru 16- 

I. Kalben inanıp diliyle de ikrar eden
II. Kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen
III. İman esaslarının neler olduğunu bilip tasdik etmeyen
IV. Kalben inandığı halde bir zorluktan dolayı diliyle inanmadığını söyleyen
İnanç esaslarını bu şekilde kabul eden kişilerden hangileri mümin olarak vasıflandırılır?

AÖL Cevap 16- I ve IV.

AÖL Soru 17- Hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen meleklerden biri değildir?

AÖL Cevap 17- Münker-Nekir

AÖL Soru 18- “Allah’ın yokluğu düşünülemez, O’nun varlığı zorunludur.” Bu cümle sıfatlardan hangisinin açıklamasıdır?

AÖL Cevap 18- Vücûd

AÖL Soru 19- “…Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.” (Nisâ suresi, 172. ayet)
Bu ayette geçen “yakın” kavramı ile vurgulanan melekler hangisidir?

AÖL Cevap 19- Mukarrebûn

AÖL Soru 20- Şeytan ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 20- Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmiştir.

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir