Kelam ilmiyle alakalı yayınlanmış önemli eserler nedir?

Tarihi süreç içerisinde kelam ilmiyle alakalı telif ve tercüme pek çok eser yayımlanmıştır. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

1. el-Fıkhu’l-Ekber, İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe (ö. 150/767)

2. Kitâbu’t-Tevhîd, Ebu Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944)

3. el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, Ebu’l-Hasan el-Eș‘ârî
(ö. 324/935-36)

4. Mâtürîdiyye Akâidi, Nûreddin Es Sâbunî (ö. 580/1184)

5. Yeni İlm-i Kelam, İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946)

6. Kelam İlmine Giriș, Bekir Topaloğlu (1936-2016)

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*