T. D. ve Edebiyat 3

“İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı” nedir?

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı, kendi içinde divan edebiyatı ve halk edebiyatı
biçiminde iki ana döneme ayrılır.

Divan edebiyatı: 13-19. yüzyıllar arasındaki dönemdir. Bu edebiyata, şairlerinin şiirlerini
“divan” adı verilen eserlerde toplamaları dolayısıyla divan edebiyatı denir. “Klasik
Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı” diye de adlandırılır. Divan
edebiyatında nesirden çok nazım önemlidir. Bu edebiyatta şekil ve içerik bakımından
belli başlı özellikler vardır: aruz ölçüsünün kullanılması, nazım biçiminin genellikle beyit
olması, mazmunlara yer verilmesi…

Halk edebiyatı: Tarih öncesi çağlardan başlayarak zamanımıza dek süregelen sözlü
edebiyat geleneğiyle oluşan edebiyattır. Halk edebiyatı ürünleri ya söylendikleri sırada
ya da sonradan başkaları tarafından yazıya geçirilmiştir. Halk edebiyatı konu, şekil ve
dil bakımından yabancı etkilerden uzaktır. En çok ele alınan temalar; halkın yaşantısının
bir parçası olan aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik ve dinî kavramlardır. Nazım
birimi dörtlüktür. Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve
11’li kalıpları kullanılmıştır. Daha çok yarım uyak ya da redie ahenk sağlanır. Dil halkın
kullandığı Türkçedir. Türkü, koşma, mâni, ninni, semai, varsağı, destan, ilahi, nefes vb.
halk edebiyatı nazım biçimleridir.

Türk halk edebiyatı üç gelenekten oluşmuştur:

• Anonim Halk Edebiyatı
• Âşık Edebiyatı
• Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir