Ehl-i sünnet kelam ekolünün başlangıcı nedir?

Hicri IV. asır, Ehl-i sünnet kelam ekolünün kuruluş dönemi olarak kabul edilir. Kelam ilmi alanındaki Mutezile egemenliği, daha önce Mutezile mezhebine mensup olan İmam Ebü’l-Hasan el- Eş’arî (ö. 324/936) ile sona ermiştir. İmam Eș’arî, kelam anlayıșını Basra ve Bağdat’ta yayarken, Ebu Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ise Maveraünnehir’de Ehl-i sünnet kelamının ikinci büyük ekolünün kurulmasını sağlamıștır.

Kurucularının adından hareketle Eș’ariyye ve Mâtürîdiyye olarak adlandırılan bu iki ekol, küçük farklarla ehli sünnetin inanç konularına getirdiği esasları belirleyip sistemleștirmișlerdir. Böylece kelam âlimleri, itikadi meselelerde aklın rolünü kabul etmiș, gerektiğinde iman meselelerini akli yollarla izah edip tevile bașvurarak kelam metodunu kullanır hâle getirmișlerdir. Ehl-i sünnet kelamcıları bilginin kaynakları meselesinde vahiy-akıl dengesini gözeten bir yaklașıma sahiptir. 

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*