2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık

DÜZYAZI TÜRLERİNİ KOLAY VE ETKİLİ ÖĞRENME TESTİ

"Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü ve yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yanlarını gerektiğinde belgelerle, örneklerle belirten yazı türüne …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat döneminde görülen bu tür, insanı ve toplum yaşamını geniş bir zaman açısından ele alan olaya dayalı türe …… denir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüne …… adı verilir" tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Yazar ……’te denemeden farklı olarak görüş ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş havası içerisinde dile getirir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara …… adı verilir. Çiçero bu türün ustalarındandır." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Batıda …… türünün ilk örneklerini Boccacio vermiştir. Edebiyatımızda ise Sait Faik, Memduh Şevket Esendal ve Ömer Seyfettin bu türün başarılı sanatçılarındandır." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Ahmet Haşim’in “Frankfurt Seyahatnamesi”, Ahmet Mithat’ın “Avrupa’da Bir Cevalan”, Cenap Şahabettin’in “Hac Yolunda”sı ……’nın/ün en güzel örnekleri olarak gösterilebilir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları, gözlemlerine ve izlenimlerine dayanarak anlattığı türe …... adı verilir. Bu türde yazar olayları öznel bir bakış açısı ile ele alır." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Konusunu günlük yaşamdan alan, kahramanları genellikle alt tabakadan olan, genellikle manzum olarak yazılan tiyatro türüne …… adı verilir. Aristophanes bu türün başarı!ı sanatçılarındandır." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Yalnız işaretlerle oynanan tiyatro türüne …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Oyuncuların sahnedeki hareketlerine …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Ahmet Kutsi Tecer’in “Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı” adlı eserlerine …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"En önemli kişileri “Pişekar ve Kavuklu” olan seyirlik halk oyununa …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâye, söylencelere …… adı verilir." tanım cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla …… türü gelir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatında karşılığı “ruzname” olan türe …… adı verilir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"..... bir sanat veya düşünce yapıtı üzerine yazılan yazıdır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Montaigne gibi yazarların başarılı olduğu yazı türü ……’dir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Fuzuli'nin "Şikayetname" adlı eseri ….. türünde yazılmıştır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Edebiyatımızda Ruşen Eşref Ünaydın denilince akla …… türü gelir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatında "tezkire" türünün günümüzdeki karşılığı ……’dir. cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"İnsan ve toplum yaşamını sahnede canlandırma yoluyla yansıtan türe …… denir. Bu tür genellikle oynanmak için yazılır. Bu türün okunmak için yazılmış örnekleri de vardır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...… türünün ilk örnekleri Fransız edebiyatından yapılan çevirilerdir. Bu türün ilk örneğini Yusuf Kamil Paşa vermiştir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" …… türünün başlangıcı sayılmaktadır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Bir kişinin görüş ve düşüncelerini günü gününe yazdığı türe …… adı verilir. Oktay Akbal, Salah Birsel bu türün güzel örneklerini vermişlerdir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Eğiticiliğin esas olduğu, milli ve dini motiflere hemen hemen hiç yer verilmeyen …… türünün güzel örneklerini Eflatun Cem Güney ve Alman Grimm Kardeşler vermişlerdir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"……’de konular ya tarihten ya da mitolojiden seçilir. Öldürme, yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Racine, Corneille, Sophokles bu türün başarılı sanatçılarındandır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya …… adı verilir." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...… piyeste kahramanın kendi kendine konuşup düşünmesine denir." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Karagöz oyununun bölümleri nelerdir: …..." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tiyatroda mesajını seyirciye vermek amacıyla yapılan uzun konuşmaya …… adı verilir." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Dramda üç birlik kuralına …..." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Muallim Naci'nin "Ömer'in Çocukluğu" adlı eseri …... türünde kaleme alınmış güzel bir eserdir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Bir konunun çok çeşitli yönlerden bir topluluk önünde sohbet havasında tartışılmasına …… adı verilir." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Bir konu üzerinde farklı insanlar tarafından bir veya birkaç gün boyunca yapılan seri konuşmalara …… adı verilir." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren …… türü bir sav (tez) ve kanıtlama yazısıdır. Bu türde belli kanıtlar, belgeler ve inandırıcı veriler kullanılır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

""Babürname" adlı eser …… türünün ilk örneği kabul edilmektedir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Günlük türünde olaylar ve düşünceler sıcağı sıcağına yazıya geçirilmiş, …… türünde ise olaylar aradan zaman geçtikten sonra bellekte kalan biçimiyle yazılmıştır.” cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

".....'nin/ın sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

" ..... 'de/da karakter sayısı azdır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...... hayal gücünün ürünü ve bilinen en eski türdür." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...... türünde yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır" cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"..... yergi içerikli, konuşmalı ve şarkılı bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyunun adıdır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...... : Oyunun her bölümüne verilen ad." tanımlı cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

" ...... yazılarında temel ilke nesnelliktir." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"...... bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"..... değerlendirme yazılarıdır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"..... en önemli özelliği, samimi bir üslupla kaleme alınmasıdır." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

"......de konu sınırlaması yoktur." cümlesinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

Correct! Wrong!

DÜZYAZI TÜRLERİNİ KOLAY VE ETKİLİ ÖĞRENME TESTİ
Testi tekrar etmenizde fayda var...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir