• 0

  Hâtemü’l-enbiyâ nedir?

  Hâtemü’l-enbiyâ, Nebîlerin sonuncusu, nebîler silsilesinin son halkası anlamında kullanılan bir tabir olup, Hz. Muhammed’in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğini ifade eder. […]

 • 0

  Sahte Peygamberlik nedir?

  İslam inancına göre Allah, ilk insandan itibaren insanlara olan rahmetinin bir yansıması olarak onlara kendi içlerinden peygamberler göndermiştir. Hz. Âdem […]

 • 0

  Kötülük Problemi Nedir?

  Bir akım olmamakla birlikte insanların ateizm, agnostisizm, nihilizm gibi inkarcı akımlara yönelmelerinde çok etkili olan meselelerden biri de kötülük problemidir. […]

 • 0

  Tenasüh ve Reenkarnasyon Nedir?

  Tenasüh inancını, bütün insanların adeta ittifakla kabul edegeldiği ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak görmek mümkündür. Bir yönüyle insanların […]

 • 0

  Satanizm nedir?

  Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapmayı esas alan anlayışlara verilen ad. Geçmişte Yezidîlik gibi anlayışlarda ve bazı […]

 • 0

  Sekülerizm nedir?

  Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye sekülerizm denilir. Türkçeye laiklik, […]

 • 0

  Pesimizm nedir?

  Pesimizm, kötümserlik, karamsarlık gibi anlamlara gelir. Genel olarak sadece kötüyü ve kötülüğü gören, her şeyde kötülüğün baskın çıktığını savunan, var […]

 • 0

  Optimizm nedir?

  Optimizm, iyimserlik demektir. İyinin ve iyiliğin bir bütün olarak ve uzun vadede kötüye ve kötülüğe baskın çıktığı ya da çıkacağı […]

 • 0

  Nihilizm nedir?

  Nihilizm; hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bir bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve […]

 • 0

  Ateizm nedir?

  Genel anlamda teizmin temel iddialarını kabul etmemeyi ve teizmin temel yaklaşımlarına karşı olmayı ifade eden Ateizm, Tanrı’nın var olmadığı inancına […]

 • 0

  Pozitivizm nedir?

  Pozitivizm, Fransızca’da “gerçek, olgu, kesin, kanıtlanmış, olumlu” gibi anlamlara gelen positif kelimesinden türetilmiştir.Terim olarak modern bilimi temele alan; bâtıl inançları, […]

 • 0

  Agnostisizm nedir?

  Sözlükte bilinmezcilik ya da bilinemezcilik anlamına gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi […]

 • 0

  Politeizm nedir?

  İlâhî gerçekliğin özü itibarıyla, bir değil de çok olduğunu, birden çok tanrının var olduğunu savunan anlayışa; tabiat güçlerinin, ölülerin, birtakım […]

 • 0

  Deizm nedir?

  Deizm, Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabiî din anlayışı çerçevesinde, nübüvveti şüphe […]

 • 0

  Cebriye nedir?

  Cehm b. Safvan’ın (ö.128/745) kurmuș olduğu mezheptir. Kaderi inkâr edip Allah tarafından önceden tayin edilmiş bir kaderin bulunmadığını, insanın fiil […]

 • 0

  Mutezile nedir?

  Kelime olarak ayrılanlar ve uzaklaşanlar anlamına gelir. Mutezile tabiin alimlerinden Hasan Basri’nin dersini ve görüşlerini terk eden Vasıl b. Ata  […]

 • 0

  Șia’nın temel görüșleri nedir?

  Şia birbirinden farklı düşünen birçok kola ayrılmıştır. Bununla beraber genel olarak Şia’nın bazı görüşleri şöyle sıralanabilir: Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların […]

 • 0

  Gadir-i Hum Olayı Nedir?

  Gadîr-i Hum olayı Müslim, İbn Mâce ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir.Müslim’in rivayetinde ise Resûl-i Ekrem’in, […]

 • 0

  Şia nedir?

  Sözlükte grup, topluluk, taraftar ve yardımcılar anlamlarına gelen Şia, terim olarak Dördüncü Halife Hz. Ali’nin tarafını tutanların ve onun diğer […]

 • 0

  Mürcie nedir?

  Mürcie; erteleyen geriye bırakan, tehir eden kimse demektir. Kelam ilminde ise; mürtekib- i kebire diye kavramlaştırılan büyük günah işleyen kimsenin […]

 • 0

  Haricilik nedir?

  Sıffîn Savaşından sonra (M.S. 657) gerçekleşen Hakem Olayında (Tahkim Hadisesi) Hz. Ali’yi destekleyen bir grup Hz. Ali’den ve ordusundan ayrılmıştır. […]

 • 0

  Maturidilik nedir?

  Akaid konusunda Ebu Mansûr Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebine Maturîdiyye denilir. Ehl-i sünnetin […]

 • 0

  Eş’arilik nedir?

  İmam Eş’arî eserlerinde başta Mutezile olmak üzere, bidat mezheplerini reddetmiş Yüce Allah’ın ezelî sıfatları bulunduğunu kabul etmiş, inanç konularında akla […]

 • 0

  Selefilik nedir?

  İlmî anlamda Selef derken Ehl-i sünnetin öncüleri kastedilir. Bu kelimeden türetilen Selefilik; Allah’ın (c.c.) sıfat ve fiilleri bașta olmak üzere […]

 • 0

  Ehl-i Sünnet nedir?

  Ehl-i sünnet ve’l cemaat, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyen kimselere verilen bir isimdir.

 • 0

  Mezhep nedir?

  Dinin inanç ve ibadet alanlarında ortaya çıkan bu farklı yorumlara mezhep denir. Mezhepler, İslam’ın itikadi ve ameli sahadaki düşünce ekolleri […]

 • 0

  Dinin temel kaynakları nedir?

  Dinin iki temel kaynağı vardır: Allah’ın kelamı Kur’an ve onun uygulaması olan sünnet. Peygamberimiz hayattayken Allah’tan gelen vahyi insanlara duyuruyor, […]

 • 0

  Din nedir?

  Din, Allah tarafından insanları doğruya sevk etmek üzere vahiy yoluyla ve peygamberleri aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür.