Türk Dili ve Edebiyatı 1

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 – 3. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 1 Online Test Çöz

"Şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma adlara ... denir." cümlesinde boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma adlara mahlas denir. Divan ve halk edebiyatında mahlas kullanma, geleneğe bağlı bir kaidedir. Divan ve halk şairleri mahlaslarını, son beyitte veya son dörtlükte söyler. Mahlasın, halk edebiyatındaki adı “tapşırma”dır. Tapşırma; “kendini tanıtma, bildirme, arz etme” anlamına gelir.

"İki dizeden oluşan, kendi içinde bağımsız bir yapısı ve anlam bütünlüğü bulunan birimdir." tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Beyit: İki dizeden oluşan, kendi içinde bağımsız bir yapısı ve anlam bütünlüğü bulunan birimdir. Bent: Şiirde üç ya da daha çok dizeden oluşan birime denir. Dörtlük (Kıta): Dört dizeden oluşan nazım birimine dörtlük veya kıta denir. Dize (Mısra): Manzum edebî metinlerin her bir satırına denir. Nazım birimi: Şiiri oluşturan dize ya da dize kümelerine denir. Nazım birimi olarak modern şiirde dize, divan edebiyatında beyit/bent ve halk edebiyatında dörtlük kullanılır.

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde, “saf şiir” anlayışının kurucusu ve aynı zamanda en önemli temsilcisi olarak kabul edilen şair kimdir?

Correct! Wrong!

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Türk şiirini, musikisini, tarihini içten duyarak seven bir sanatçıdır. Türk milletinin öz değerlerini, Türk tarihini, medeniyetini, sanatını ve zevkini yansıtan şair, Türk edebiyatının şaheserleri olarak yaşayacak eserler bırakmıştır. Yahya Kemal bu eserleriyle 20. yüzyıla damgasını vurmuş; şiirleri, nesirleri, görüşleri ve hatta sohbetleriyle Türk edebiyatında yaşadığı dönemin belli başlı isimlerinden olmuştur. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde, “saf şiir” anlayışının kurucusu ve aynı zamanda en önemli temsilcisidir. Kendisinden sonra gelen şairleri de etkileyecek bir gelenek oluşturduğu söylenebilir.

"Dize sonlarında görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasıdır." tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Redif, dize sonlarında görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasıdır Dize sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimeler ve eklerdeki ses, hece benzeşmesine uyak (kafiye) denir.Değer Yönünden Uyaklar• Yarım uyak: Dize sonlarındaki tek ses benzerliğine denir. • Tam uyak: Dize sonlarındaki çift ses benzerliğine denir. • Zengin uyak: Dize sonlarındaki ikiden çok ses benzerliğine denir. • Cinaslı uyak: Dize sonlarında sesleri aynı, anlamları farklı kelimelerle oluşturulur. • Tunç uyak: Uyaklı kelimelerden biri diğerinin içinde aynen yer alırsa buna tunç uyak denir.Dizelerin Dizilişlerine Göre UyaklarDüz uyak örgüsü : -a -a -a -b Çapraz uyak örgüsü: -a -b -a -b Sarmal uyak örgüsü: -a -b -b -a Mâni tipi uyak örgüsü: -a -a -a -b Mesnevi tarzı uyak örgüsü: -a -a -b -b

"Ah bu türküler / Türkülerimiz / Ana sütü gibi candan / Ana sütü gibi temiz / "Yukarıdaki dizelerde hangi benzetme öğeleri kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

1. Benzetme (Teşbih): Aralarında ilgi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle yapılır. Tam bir benzetmede dört öge bulunur:a. Benzeyen: Birbirine benzetilen kavramlardan nitelikçe güçsüz olanıdır.b. Kendisine benzetilen: Benzetilen kavramlardan nitelikçe güçlü olanıdır.c. Benzetme yönü: Benzeyenle benzetilen arasındaki ortak özelliktir. Benzetme yönü tek veya çok taraflı olabilir. d. Benzetme edatı: Benzeyen ve benzetilen arasında ilişki kuran (gibi, kadar, sanki, tek, andırmak, -layın, -var, -cılayın) edat ya da edat işlevi gören kelime ve eklerdir.Bunlardan ilk ikisine benzetmenin temel ögeleri, diğer ikisine de benzetmenin yardımcı ögeleri denir. Bir benzetmede eğer dört öge de bulunursa buna tam benzetme, eğer bir öge bulunmazsa buna da eksik benzetme denir.

"Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte / Kar yağıyor üstümüze, inceden." (Ahmet Muhip Dıranas) -Bu dizelerde hangi istişare yapılmıştır?

Correct! Wrong!

2. İstiare (Eğretileme): Bir sözün benzetme amacıyla başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Bu edebî sanatta benzetmedeki temel ögelerden benzeyen ya da kendisine benzetilenden sadece biri kullanılır. İki çeşit istiare vardır:a. Yalnızca benzeyenin söylendiği istiareye kapalı istiare denir.b. Yalnızca benzetilenin söylendiği istiareye de açık istiare denir.

“Ben büyük şarkıları severim; büyük olsun.” dizesinde “büyük şarkılar” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

İmge, şiir dili ile oluşturulan ses ve söz kalıplarına denir.Mazmun, bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişeleşmiş söz ve anlatımlara denir.

"Bu Vatan Kimin" şiirinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Orhan Şaik Gökyay (1902-1994)16 Temmuz 1902´de Kastamonu İnebolu’da doğdu. 2 Aralık 1994´te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1984´ten sonra Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940´lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı. Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı.

"İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı / Önce hafiften bir rüzgar esiyor; / Yavaş yavaş sallanıyor / Yapraklar ağaçlarda; / Uzaklarda, çok uzaklarda, / Sucuların hiç durmayan çıngırakları / İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı."Yukarıdaki şiir hangi ölçüyle yazılmıştır?

Correct! Wrong!

Türk edebiyatında üç türlü ölçü kullanılmıştır:Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır. Bu ölçü İslamiyet ÖncesiTürk Edebiyatı’ndan bugüne kadar özellikle halk şiirinde yaygın olarak kullanılagelmiştir. Dizeler, hece kalıbına göre oluşturulur. Örneğin 8 heceli bir dizenin kalıbı “sekizli”dir. Buna göre bütün dizeler 8 heceden oluşur. Hece ölçüsüyle oluşturulan şiirlerde dizeler iki ya da daha çok parçaya bölünür. 8’li kalıbı 4+4 ya da 5+3 şeklinde ikiye bölebiliriz. Dizelerin bu bölüm yerlerine “durak” denir. Duraklar belirlenirken kelimeler bölünmez; durak yerleri kelimelerin sonuna getirilir.Aruz ölçüsü hecelerin açık, kapalı oluşuna dayanır. Ünsüzle biten heceler uzun (kapalı), ünlüyle biten heceler kısa (açık) olarak tanımlanır, ölçüyü gösterirken uzun heceler çizgi (-) ile kısa heceler nokta (.) ile gösterilir. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi” fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün ile yazılmıştır.Serbest ölçü ise hecelerin arasında daha önceden bir kalıpla belirlenmemiş ama orijinal bir bağlantı içinde oluşturulan ölçüdür. Serbest ölçüyle yazılan şiirlerde dizelerin uzunluk ve kısalığı farklıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda şiirler daha çok serbest ölçüyle yazılır.

"Atilla İlhan" hangi edebi akımın temsilcisidir?

Correct! Wrong!

Maviciler: Garip akımına karşı bir duruş sergilemeleri ve yenilikçi şiiri savunmaları, onları “Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir” akımına dâhil eder. Temsilcileri; Attila İlhan, Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Yılmaz Gruda, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü ve Tahsin Yücel’dir.Maviciler’in Özellikleri:-Garip akımına tepki olarak çıkmıştır. -Bu topluluğun hedefinde Garip Akımı ve Orhan Veli vardır. -Garipçilerin savunduğu birçok görüşe karşı çıkmışlardır. -Özellikle şiirin açık olması gerektiği anlayışı Maviciler tarafından tamamen reddedilmişti. -Maviciler şiirin bütünüyle açık olamayacağını, anlam kapalılığının şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu görüşündedirler. -Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Lirik Şiir'in tanımıdır?

Correct! Wrong!

Konusuna göre şiir türleri; epik şiir, lirik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, dramatik şiir, satirik şiir olmak üzere altı çeşide ayrılır.Lirik Şiir: İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Pastoral Şiir: Çoban ve kır yaşamını,doğa güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Epik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık, savaş. temalarının anlatıldığı şiirdir. Didaktik Şiir: Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf şiir türüdür. Satirik Şiir: Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Dramatik Şiir: Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında dramatik ürünler, tiyatro eserleri olarak yapılır ve izlettirilirdi. Yani dramatik şiir, bugünkü tiyatro sanatının yerini tutmaktaydı.

"Çifte koştuğun öküzler, / Senin kadar yorgun değil kardaş! / Sen ki kış ve yaz düşünceli / Sen ki kış ve yaz yalınayak!" Cahit KÜLEBİYukarıdaki şiir konusuna göre hangi türde bir şiirdir?

Correct! Wrong!

Bir önceki sorunun öğretici açıklaması bu soru için de geçerlidir.

"Çok -genç- yaşlarda çıkardığı ilk romanından itibaren benzersiz üslubu, yaşayışı, -sert- tavırları ve bağımsız -yazarlığıyla-, attığı her adımda tartışmalar yarattı." Bu cümlede (-) tire içerisine alınmış olan kelimelerden kaç tanesi sıfattır?

Correct! Wrong!

Sıfatlar (Ön Adlar):İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelime ve kelime gruplarına sıfat denir. Nesnelerin birbirinden farklarını göstermek için kullanıldıklarından sıfatlar çok önemlidir.Sıfatların Özellikleri:1. Sıfatlar cümlede tek başlarına görev yapamaz, bir kelimenin sıfat olabilmesi için bir ismin önüne gelerek onunla tamlama kurması gerekir. 2. Sıfatlar, niteleme ve belirtme görevli olduklarından çekim eklerinden birini alamaz. 3. Sıfat olarak kullanılan çoğu kelime bir kavramın karşılığıdır. 4. Sıfatlar; fiillerden, fiilimsilerden veya başka sıfatlardan önce gelip onların anlamını pekiştirir ya da onların anlamını daraltırsa zarf olur.

"Sıcak -bir- havada yola çıktık." cümlesindeki (-) tire ile işaretlenen kelime hangi tür sıfattır?

Correct! Wrong!

Sıfat Çeşitleri :1. Niteleme Sıfatları2. Belirtme Sıfatlarıa. İşaret Sıfatları b. Sayı Sıfatları - Asıl Sayı Sıfatları - Sıra Sayı Sıfatları - Kesir Sayı Sıfatları - Üleştirme Sayı Sıfatları - Topluluk Sayı Sıfatlarıc. Belgisiz Sıfatlard. Soru Sıfatları

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 – 3. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME
Konuyu tekrarlayınız... https://acikoku.com/turk-dili-ve-edebiyati-1-34-unite-ozeti/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir