AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 – 2. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 1 Online Test Çöz

Aşağıdakilerden hangisi temel yapı unsurlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Hikâyede kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, anlatıcı ve bakış açısı olmak üzere beş temel yapı unsuru vardır. Olay: Hikâyelerde kahramanının başından geçen bir olay ya da durum anlatılır. Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. Mekân (yer): Hikâyede sınırlı bir çevre vardır. Olayın geçtiği mekân çok ayrıntılı anlatılmaz, kısaca tasvir edilir. Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gündür. Hikâye kısa bir zaman diliminde geçer. Bakış açısı: Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültür, yaş, meslek, cinsiyet, ruh hâli ve yere göre aldığımız algılama, idrak etme ve yargılama tavrıdır.

"Kurmaca dünyada olup bitenleri, sadece gözlemekle yetinir." ifadesi hikayede hangi anlatıcı türünü tanımlıyor?

Correct! Wrong!

Hikayede bakış açıları ve anlatıcı türleri şunlardır: 1. Hâkim bakış açısı (İlahi/Tanrısal bakış açısı): Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. 2. Kahraman bakış açısı: Kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabileceği gibi daha da geri planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. 3. Gözlemci bakış açılı (Ben veya O) anlatıcı: Kurmaca dünyada olup bitenleri, sadece gözlemekle yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini âdeta bir kamera tarafsızlığı ile okuyucuya aktarır.

Aşağıdakilerden hangisi Maupassant tarzı'nın Türk Edebiyatı'ndaki öncüsü sayılır?

Correct! Wrong!

Hikâye planı “serim, düğüm ve çözüm” olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant (Gi dö Mopasan) tarafından geliştirildiği için Maupassant tarzı olarak da anılmaktadır. Bu tür hikâyelere “klasik vak’a hikâyesi” de denir. Türk edebiyatında Maupassant tarzının öncüsü Ömer Seyfettin’dir. Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin Ali, Refik Halit Karay bu tarzın Türk edebiyatında yer alan diğer sanatçılarıdır

-“Gözyaşı” adlı öyküde olayın kahramanı Ayşe’nin başından geçenler belirli bir zamana (Cumhuriyet öncesi) ve mekâna (Anadolu) bağlı olarak anlatılmış ve bir sonuca bağlanmıştır (Ayşe’nin bir daha ağlayamaması).- Bu cümle hikayede hangi anlatım biçimini ifade ediyor?

Correct! Wrong!

Hikâyede Kullanılan Anlatım Biçim ve Teknikleri: a. Öyküleyici anlatım: Bir durumdan başka bir duruma geçişi, hareketli bir yaşam kesitini bir olaya bağlı olarak anlatma yöntemidir. Öyküleyici anlatımın en önemli özelliği olayların kişi, mekân ve zamana bağlı olarak anlatılmasıdır. b. Betimleyici anlatım: Bir yer, kişi ya da nesneyi ayrıntılı olarak anlatmaya, sergilemeye denir. c. Diyalog (konuşma): Hikâyede her şey anlatıcının ağzından öğrenilir. Anlatıcı ortadan kaldırılarak konuşmayı, olay kişilerine bırakır. İki kişi ya da daha çok kişinin konuşmalarından meydana gelen anlatım biçimidir.

"Bugünün Saraylısı" romanının yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Refik Halit Karay (1888-1965) Yazarlığa mizah öyküleriyle başladı. 1919’dan başlayarak Türk hikâyeciliğine yeni bir sayfa açtı. Anadolu’dan çeşitli kesimlerden insanları canlandırdığı “Memleket Hikâyeleri” 1919’da yayınlandı. Bu kitapla, o güne kadar konuları İstanbul’la sınırlı olan hikâyeciliği Anadolu’ya taşıdı. Hikâyelerini, Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri adlı kitaplarında topladı. Yazarın diğer eserlerinden bazıları şunlardır: Roman: İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Çete , Sürgün, Anahtar, Bugünün Saraylısı,Nilgün … Mizah: Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Ay Peşinde, Guguklu Saat... Günce: Bir İçim Su , Bir Avuç Saçma, İlk Adım…

Kayıp Aranıyor romanının yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) İstanbul öykücüsü olarak tanınır. Hikâyelerinde özellikle İstanbul’un her yerde karşımıza çıkabilecek alt tabaka insanlarına, balıkçılara, toplum çarkının dışına atılanlara, hiç önemsenmeyen kişilere, işsizlere, yoksullara, sıradan insanlara çokça rastlanmaktadır. Yazarın eserlerinden bazıları şunlardır: Hikâye: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Az Şekerli, Son Kuşlar, Havuz Başı, Tüneldeki Çocuk, Alemdağ’da Var Bir Yılan. Şiir: Şimdi Sevişme Vakti. Roman: Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı

"Ayşe de hazırdır; bir atın üstündedir. Öndeki ümit, ordumuza yetişmek, arkadaki korku düşman -ordularına- çiğnenmek!" Bu cümlede iki çizgi arasında işaretlenen hangi tür isimdir?

Correct! Wrong!

İsim (Ad) : Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bütün bunların birbirleriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklere isim denir. I. Varlıklara ve Nesnelere Verilişlerine Göre isimler A. Özel isim: Kişi (şahıs) isimleri, soyadları ve takma isimler, hayvan isimleri, millet, devlet, topluluk boy, oymak isimleri, kıta, bölge, köy, kent, dağ, deniz, ırmak isimleri, dil, lehçe, din, mezhep ve tarikat isimleri, kurum, kuruluş, dernek, okul, makam işletme isimleri, saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı isimleri, kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin isimleri B. Cins isim: Aynı türden olan canlı, cansız bütün varlık ve kavramlara verilmiş isimlerdir. Bazı cins isimler özel isim olarak da kullanılabilir. Örneğin fındık cins isimdir. Herhangi bir hayvana isim olarak verildiklerinde özel isim sayılır. II. Varlıkların Oluşuna Göre İsimler A) Somut isim: Duyu organlarımızla görüp kavrayabildiğimiz ve tabiatta madde olarak var olan gerçek nesne ve varlıkların isimlerıdır: çivi, ses, kum, lale,.. B) Soyut isim: Görünürde madde olarak var olmayan, duyu organlarımızla kavranamayan ancak zihnimizde ve tasavvurumuzda var olan kavramlara ve niteliklere karşılık olan isimlerdir: saygı, fazilet, hürriyet, keder... III. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler A) Tekil isim: Sayıca bir varlığı karşılayan isimlerdir: toprak, ağaç, hüzün, sevinç… B) Çoğul isim: Sayıca birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Tekil isimlere çoğul eki (-ler, -lar) getirilerek yapılır: topraklar, ağaçlar, hüzünler, sevinçler… Uyarı: “-lar, -ler” eki her zaman eklendiği sözcükleri çoğul yapmaz, kelimelere değişik anlamlar katar: Topluluk adları buna örnektir. Çoğul eki almadan, birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan isimlerdir: meclis, deste, tabur, ordu, halk, sürü, kurul, takım... Uyarı: Topluluk adları da öteki isimler gibi “-lar” çokluk eki alabilir: desteler, taburlar, ordular…

"Bu ülkede ne Mohaçlar yaşandı." cümlesinde -ler/-lar ekinin cümleye kattığı anlam nedir?

Correct! Wrong!

Mohaçlar'ın önüne gelen "ne" kelimesi abartmayı ifade eder, "ne" yerine "çok" kullanılsaydı benzetmeden bahsedilebilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesi ile durum hikâyesi arasındaki farklardan değildir?

Correct! Wrong!

Olay Hikâyesi ve Durum Hikâyesi Arasındaki Farklar a. Olay hikâyelerinde ana değer olay iken yani bir olayın anlatılması iken durum hikâyelerinde varlıkların veya olayların durumu üzerinde durulur. b. Olay hikâyelerinde okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Durum hikâyelerinde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilenmez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır. Olay hikâyelerinde hikâyenin giriş , gelişme ve sonuç bölümleri daha belirginken, durum hikâyelerinde bu kadar belirgin değildir. c. Durum hikâyelerinde belli bir sondan söz edilemezken olay hikâyelerinde öykünün bir sonu vardır. ç. Durum hikâyelerini okuyucu kendine göre yorumlarken olay hikâyeleri buna imkân vermez. Durum hikâyelerinde bitmeyen son herkeste farklı bir çağrışım uyandırır.

“Yeni tuttuğu -hizmetçi- kadına dedi ki: “Dilin Anadolulu’ya benzemiyor.” cümlesinde iki çizgi arasındaki kelime yapısına göre ne çeşit isimdir?

Correct! Wrong!

hizmetçi: “Hizmet” isim kökü, “-çi” yapım ekidir. Yapım eki aldığı için türemiş isimdir.İsimlerin Yapıları Bakımından Sınıflandırılması 1. Basit isimler: Kök durumunda olan ve herhangi bir yapım eki almamış isimlerdir: kapı, el, elma, ana, çay, bahçe, buz, dağ, deniz… 2. Türemiş isimler: İsim kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek kurulan ve yeni bir kavrama karşılık olan isimlerdir. Türemiş isimler ya isim ya da fiil kök veya gövdelerinden türerler: bahçe-lik, buz-suz; sev-inç, bul-uş... 3. Birleşik isimler: Birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir. Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılır. Birleşik isimlerin 3 türü vardır: a. Anlam kayması yoluyla: Anlam kayması yoluyla yapılan birleşik isimlerde ismi oluşturan kelimelerin tamamı anlam kaybına uğrayabileceği gibi (suçiçeği, denizaltı, hanımeli, kadınbudu …) kelimelerden sadece birincisi (karabiber, sivrisinek, adamotu …) ya da ikincisi (karatavuk, yerelması, karafatma…) anlam kaybına uğrar. b. Ses düşmesi yoluyla: pazar ertesi<pazartesi, kahve altı< kahvaltı, sütlü aş<sütlaç, kayın ata<kaynata… c. Tür kayması yoluyla: çekyat, cankurtaran, çöpçatan külbastı, mirasyedi, papazkaçtı, uyurgezer…

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimlerde küçültmeye örnek olarak verilebilir.

Correct! Wrong!

İsimlerde küçültme ve miktarda azlık “-cik,-cek, -ceğiz” yapım ekleriyle yapılır. Örnek: adacık, gölcük, heykelcik, kimsecik, kulakçık, toruncuk…

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki kullanılmamıştır?

Correct! Wrong!

İsim Durum (Hâl) Ekleri İsimlerin cümle içerisinde yüklenecekleri görev ve anlamları belirleyen eklerdir.Bunlar; 1. Yalın durum: çiçek, vatan, ekmek… 2. İlgi durumu: Ev-in kirası, sütçü-nün arabası, kitab-ın başı... 3. Belirtme durumu (-i hâli): çiçek(ğ)-i, saksı-y-ı, bayrak(ğ)-ı, vatan-ı, ekmek(ğ)-i… Uyarı: Örneklerde görüldüğü gibi ünlü ile biten kelimelere bu ek getirilirken araya “y” kaynaştırma harfi girer. 4. Yönelme durumu (-e hâli): çiçek(ğ)-e, saksı-y-a, bayrak(ğ)-a vatan-a, ekmek(ğ)-e… 5. Bulunma (kalma) durumu(-de hâli): çiçek-te, saksı-da, bayrak-ta, vatan-da, ekmek-te… 6. Çıkma (ayrılma) durumu(-den hâli): çiçek-ten, saksı-dan, bayrak-tan, vatan-dan, ekmek-ten… 7. Vasıta durumu: annem-le... 8. Eşitlik durumu: aylarca, gönlünce, paraca…

Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki yoktur?

Correct! Wrong!

Adlarda İyelik (Sahiplik) ve Aitlik EkleriBu ekler, adın karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu bildiren, sahiplik gösteren ve adlar ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir.Örnek: kalem-im / kalem-imiz kalem-in / kalem-iniz kalem-i / kalem-leri

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 – 2. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME
Sonuç
Konuyu tekrarlayınız... https://acikoku.com/turk-dili-ve-edebiyati-1-1-2-unite/

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*