AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 – 1. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 1 Online Test Çöz

Aşağıdakilerden hangisi Literatürle aynı anlamdadır?

Correct! Wrong!

Edebiyat Avrupa’da daha çok “literatür” kelimesi ile karşılanır.

Aşağıdakilerden hangisi Fonetik Sanatlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Fonetik (İşitsel) Sanatlar : Edebiyat, Müzik Malzemesi : Kelime, Ses, Nota…

Aşağıdakilerden hangisi Plastik Sanatların kullandığı bir malzemelerdendir?

Correct! Wrong!

Plastik (Görsel) Sanatlarlar :Resim, Heykel, Fotoğraf, Mimari, Hat, Ebru, Marangozluk… Malzemeler: Taş, Toprak, Boya, Tunç…

Sinema hangi tür güzel sanattır?

Correct! Wrong!

Ritmik Sanatlar : Tiyatro, Dans, Sinema, Bale, Opera Malzemesi: Hareket, Sahne, Oyuncu…

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın direkt ilişki kurduğu bilim dallarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Edebiyatın doğrudan ilişkili olduğu bilim dalları: Edebiyatın konusu temelde insandır. Doğal olarak kendisi gibi konusu insan olan felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih bilim dalları ile doğrudan ilişkilidir.

Makale hangi tür metindir?

Correct! Wrong!

Her metnin kendine özgü anlamı, yazılış amacı, anlatım biçimi, dili ve yapısı vardır. Bazı metinler öğretmeyi, bazıları düşündürmeyi, bazıları da sezdirip duygulandırmayı amaçlar. Metinler bu özelliklerine göre sınıflandırılır. Sanat Metinleri 1. Coşku ve heyecan dile getiren metinler (şiir) 2. Olay çevresinde gelişen metinler a. Göstermeye bağlı metinler (trajedi, komedi, dram; Karagöz, meddah, orta oyunu) b. Anlatmaya bağlı metinler (fabl, masal, halk hikâyesi, roman) Öğretici Metinler 1. Kişisel hayatı konu alan metinler (mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı) 2. Gazete çevresinde gelişen metinler (eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber metni, sohbet) 3. Felsefi metinler 4. Tarihî metinler 5. Bilimsel metinle

Aşağıdakilerden hangisi Edebî Metinlerin Özelliklerinden biridir?

Correct! Wrong!

Edebî Metinlerin Özellikleri • Muhatabında estetik heyecan (güzellik duygusu) uyandırır. Doğrudan bilgilendirme amacı taşımaz. • Günlük dilden farklı edebî bir dile sahiptir. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. • Ferdî, tek ve biricik eserlerdir. • Edebî metni oluşturan birimler bütün içerisinde anlam kazanır. • Çok anlamlılık söz konudur. • Anlatıcı öznel bir tutum izler. • Estetik bir kaygıyla yazılır. Sanatlı mecazlı anlatıma başvurulur. • Özel bir iletişim aracıdır. Yaratıldığı dili konuşan topluluğun yaşamış olduğu duygusal ve düşünsel gelişmeleri yansıtır ve kültür taşıyıcısıdır. • Gerçeğimsi (kurmaca) bir yapıya sahiptir.

"Öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır." İfadesi doğru mudur?

Correct! Wrong!

Öğretici Metinlerin Özellikleri: • Bilgi verme amaçlıdır. Nesnel bilgilere yer verilir. • Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. • Tanımlar, yer, zaman, miktar gibi somut ve kesin bilgiler içerir. • Sunulan somut, sayısal bilgiler grafiklere, çizelgelere, tablolara dönüştürülür. • Anlatıcı nesnel bir tutum izler. • Anlatım sade, cümleler kısadır. • Terimler ve teknik kelimeler yoğun olarak kullanılır. Söz sanatlarına baş vurulmaz. • Anlatım açık ve nettir. • Kurmaca söz konusu değildir

"Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına .... denir." Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Coğrafi, Siyasi ve Kültürel Özelliklerden Kaynaklanan Farklılıklar Lehçe: Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir. “Çuvaşça ve Yakutça” Türkçenin lehçeleridir. Şive: Bir dilin bilinen tarihî seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir. “Kırgızca, Kazakça, Azerice…” Türkçenin şiveleridir. Ağız: Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir. Yörelere göre söyleyiş farklılıkları vardır ama yazılış aynıdır. “Karadeniz ağzı, Ege ağzı…” Türkçenin ağızlarıdır. Argo: Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dil. Jargon: Dilcilerin grup dili ya da özel dil adını verdikleri diller; bir toplumda bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen dillerdir. Bir ülkedeki ağızlardan biri çeşitli sebeplerden ortak kültür dili durumuna gelir, bu ortak kültür dili zamanla ülkenin standart dili olur.

"Bir fikrin delillerle desteklenerek inandırıcı, etkili, mantıklı bir biçimde anlatıldığı paragraflardır." tanımının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Paragraf Çeşitleri Olay paragrafı: İlgi çekici bir olayı, daha çok kronolojik sıraya bağlı kalarak anlatan paragraflardır. Masal, hikâye, roman gibi türlerde kullanılır. Fikir paragrafı: Bir fikrin delillerle desteklenerek inandırıcı, etkili, mantıklı bir biçimde anlatıldığı paragraflardır. Fıkra, makale gibi düşünce yazılarında kullanılır. Tahlil paragrafı: Bir olayı, olay kişilerinin davranışlarını, bir meseleyi, bir fikri, bir özelliği çözümleme yoluyla ele alan paragraflardır. Tasvir paragrafı: Olay ağırlıklı metinlerde mekân, varlık ve nesneleri ayırıcı nitelikleriyle okuyucuya tanıtmak üzere kurulmuş paragraflardır.

Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi geliştirme yollarından biridir?

Correct! Wrong!

Düşünceyi Geliştirme Yolları Tanımlama: Bir varlığın, bir kavramın temel niteliğiyle ya da bir olayın belirgin özellikleriyle ifade edilmesine tanımlama denir. Tanım, kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır. Örnekleme: Bir düşüncenin ona yakın asıl düşünceyi hatırlatıcı, destekleyici türlü kavram, isim ve durumlar ile desteklenmesine örnekleme denir. Sayısal verilerden yararlanma: Bir düşünceyi bilimsel, matematiksel ya da sayısal verilerden yararlanarak destekleme yoluna sayısal verilerden yararlanma denir. Tanık gösterme: Bir düşüncenin ilgili konuda uzmanlığı ve yeterliliği kabul görmüş bir kişiden alıntı yapılarak desteklenmesi yoluna tanık gösterme denir. Karşılaştırma: Bir düşüncenin iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanma yoluyla ortaya konulmasına karşılaştırma denir. Benzetme: Aralarında benzerlik olan iki şeyden nitelikçe zayıf olanı güçlü olanla anlatmaktır.

AÖL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 - 1. ÜNİTE 2 ŞIKLI TESTLE KOLAY ÖĞRENME
Konuyu tekrarlayınız... https://acikoku.com/turk-dili-ve-edebiyati-1-1-2-unite/

Random Posts

 • Duyusal Uyum ve Alışma Nedir?

  Organizma aşırı ve yetersiz uyarımların etkisinden kurtulunca içinde bulunduğu ortama göre kendini ayarlar, fizyolojik olarak duyu organları çevreye uyum sağlar […]

 • Güdüler Hiyerarşisi Nedir?

  Hümanist (insancıl) yaklaşımın temsilcilerinden A. Maslow, insan ihtiyaçlarını bir piramit şeklinde en temel olanlardan en karmaşık olanlara doğru sıralamıştır. Ona […]

 • Konargöçerlik nasıl başlamıştır?

  İnsanlar konargöçerliğe, yaşadıkları coğrafyanın ve iklimin özelliklerinin yönlendirmesiyle başladılar.

 • Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran kimdir?

  Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio (Bokasyö)’dür.16. yy.da yazdığı “Decameron (Dekameron)”adlı eseriyle ilk hikâye örneğini vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*