Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1-

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâme suresi, 36. ayet)
“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız.” (Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerin ortak mesajı nedir?

Cevap 1- İnsan yaptıklarından sorumludur.

AÖL Soru 2-

• Tanrı, vardır ancak yaratması dışında hiçbir sıfata sahip değildir.
• Tanrı, yarattığı andan itibaren insanlara kendisi ve amacı hakkında hiçbir bilgi vermemiştir.
Bu düşünce felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?

AÖL Cevap 2- Deizm

AÖL Soru 3- “Var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu, maddeden bağımsız fizik ötesi bir alanın bulunmadığını iddia eder. Başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları kabul etmez. Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür.”
Bu görüşü benimseyen kişi hangisi ile isimlendirilir?

AÖL Cevap 3- Materyalist

AÖL Soru 4- Nihilizm ile ateizmin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 4- Tanrının olmadığı tezini savunmaları

AÖL Soru 5- “Kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceğine veya kıyametin kopuşu sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir.”
Tanımlanan bu dinî topluluklar hangisi ad ile isimlendirilir?

AÖL Cevap 5- Milenyum Tarikatları

AÖL Soru 6- “Allah’ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapageldikleri ne kötü!” (Tevbe suresi, 9. ayet)
Bu ayette verilen mesaj nedir?

AÖL Cevap 6- Din, şahsi veya siyasi çıkar elde etmek için istismar edilmemelidir

AÖL Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi dinî duygu ve değerlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden biridir?

AÖL Cevap 7- 15 Temmuz Darbe Girişimi

AÖL Soru 8- Yahudiler dinlerinin başlangıcını hangi peygambere dayandırırlar?

AÖL Cevap 8- Hz. İbrahim

AÖL Soru 9- Yahudi isminin kaynağı nedir?

AÖL Cevap 9- Hz. Yakub’un oğlu Yahuda

AÖL Soru 10- Hz. Musa’ya gönderilen On Emir’den ilki nedir?

AÖL Cevap 10- Seni Mısır’dan esaretten çıkaran Tanrı benim.

AÖL Soru 11-Ağlama Duvarı” nedir?

AÖL Cevap 11- Yahudiliğin kutsal mekânlarından biridir

AÖL Soru 12-

• Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
• Hz. Davud soyundan bir mesihin geleceğine inanırlar.
• Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekliyle aslını koruduğuna inanırlar.
Hakkında bilgi verilen Yahudi mezhebi hangisidir?

AÖL Cevap 12- Ortodoks Yahudilik

AÖL Soru 13- Hristiyanlık için kullanılan diğer bir isim aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 13- İsevilik

AÖL Soru 14- “Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiden her birine _________ denir.”
Tanımda boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir?

AÖL Cevap 14- havari

AÖL Soru 15-Baba, Oğul ve Kutsal Ruh“’tan meydana gelen ve Hristiyan tanrı düşüncesindeki üçlemeyi ifade eden kavram hangisidir?

AÖL Cevap 15- Teslis

AÖL Soru 16- Hristiyanlıkta pazar gününün kutsal kabul edilmesinin en önemli nedeni nedir?

AÖL Cevap 16- Hz. İsa’nın öldükten sonra bu günde dirildiğine inanılması

AÖL Soru 17- “Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve çocuğun günahlarından temizlenmesi için bu ayinin yapılması zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bu ayin, diğer ayinlerin de kabulünün temel şartıdır.”
Hakkında bilgi verilen sakrament hangisidir?

AÖL Cevap 17- Vaftiz

AÖL Soru 18- İnançtan kaynaklanan düşünceleri dünya işlerine karıştırmama anlamına gelen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 18- Sekülarizm

AÖL Soru 19- Agnostisizm kavramının karşılığı aşağıdakilerden nedir?

AÖL Cevap 19- Bilinmezcilik

AÖL Soru 20-

• “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)
• “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayetlerden çıkarılacak ortak yargı nedir?

AÖL Cevap 20- İyilik ve kötülükte insanın payı vardır.

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir