AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 geçmiş (önceki) sınavlarda çıkmış sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir?

Cevap 1- Riya

AÖL Soru 2- “İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.”
Bu parçada ibadetlerin faydalarının hangi yönü vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 2- Bireysel faydası

AÖL Soru 3-

Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 3- Peygamber

AÖL Soru 4-

• Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi
• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
Bu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

AÖL Cevap 4- Kolaylık

AÖL Soru 5- “Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, “Allah’ın kudreti, Allah’ın zâtı” şeklinde yorumlamışlardır.”
Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışına etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 5- Dinî metinler

AÖL Soru 6-

• Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.
• İbadetleri terk eden veya bü yük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.
Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir?

AÖL Cevap 6- Haricîlik

AÖL Soru 7-

• Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.
• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.
• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 7- Caferilik

AÖL Soru 8-

• Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebidir.
• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kur’an, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.
• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.
Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep hangisidir?

AÖL Cevap 8- Hanefilik

AÖL Soru 9- “Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 9- İbadet

AÖL Soru 10- İmamet yetkisinin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere ait olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 10- Şia

AÖL Soru 11-

• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.
• Fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu kabul eder.
• İmanı dil ile ikrar, kalp ile tasdik olarak tanımlar.
• Kişinin davranışlarının, imanın bir parçası olmadığını savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 11- Maturidilik

AÖL Soru 12- “… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen davranış hangisidir?

AÖL Cevap 12- Tevekkül

AÖL Soru 13- “Kişinin kendi ihtiyacı olan bir şeyi başkalarıyla paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak yardım edebilmesidir.”
Tanımı verilen kavram nedir?

AÖL Cevap 13- Diğerkâmlık

AÖL Soru 14- Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

AÖL Cevap 14- İtikat

AÖL Soru 15- “Müsned” hangi alimin eseridir?

AÖL Cevap 15- Ahmet bin Hanbel

AÖL Soru 16- Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

AÖL Cevap 16- Muhkem

AÖL Soru 17-

• Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak olan tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir etmesidir.
• Allah’ın önceden takdir edip belirlediğiolayların yeri ve zamanı geldi ğinde gerçekleşmesidir.
Bu bilgiler hangi kavrama aittir?

AÖL Cevap 17- Kader ve kaza

AÖL Soru 18- “Hiçbir başarı tesadüf olmadığı gibi, başarısızlık da kaderin bir sonucu değildir.”
Bu sözle anlatılmak istenen düşünce nedir?

AÖL Cevap 18- İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.

AÖL Soru 19- Hz. Muhammed’in adı anıldığında söylenen ve kısaca (sav.) olarak yazılan dua cümlesinin anlamı nedir?

AÖL Cevap 19- Allah’ın rahmeti ve selamı O’nun (Peygamber’in) üzerine olsun.

AÖL Soru 20- Mu’tezile mezhebinin temel görüşlerinden olan “El menzile beynel menzileteyn’’ kavramı neyi ifade etmektedir?

AÖL Cevap 20- Büyük günah işleyenin iman ile küfür arasında olmasını

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*