AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1-İslam düşünce tarihinde kendilerine özgü görüş ve inançlara sahip olan mezhep ve siyasi akımlar” için kullanılan kavram hangisidir?

AÖL Cevap 1- Fırka

AÖL Soru 2- Malikilik dini yorumlardan hangisinin içerisinde yer alır?

AÖL Cevap 2- Ameli

AÖL Soru 3- “İslam kültüründe dinî ilimlerde uzman olan bir müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamıdır.”
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 3- Mezhep

AÖL Soru 4-

• İslam dininin inanç esasları ile ilgili konularda ortaya koyduğu görüşleri Türkler arasında kabul görmüştür.
• Akılcılık ve hoşgörü temeline dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışını ve düşünce tarihini şekillendirmiştir.
• Eserlerinden bazıları; Kitabu’tTevhid ve Te’vilatü’l-Kur’an’dır.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 4- Maturidi

AÖL Soru 5- “Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur.” (Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet ile insanlar hangisinden sakındırılmaktadır?

AÖL Cevap 5- İftira

AÖL Soru 6- “Toplumun veya milletin geçmişten süregelen her türlü dil, duygu, düşünce, gelenek görenek, örf, âdet, yaşam ve sanat anlayışları İslam ahlakının oluşmasında ve sistemleşmesinde etkili olmuştur.”
Bu cümlede İslam ahlakının oluşmasında etkili olan aşağıdaki unsurların hangisinden bahsedilmiştir?

AÖL Cevap 6- Kültür

AÖL Soru 7- “Tecessüs, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır.”
Hangi durum buna örnek oluşturmaktadır?

AÖL Cevap 7- Kişinin, başkasının mesajlarını sahibinden habersiz okuması

AÖL Soru 8- İslam ümmeti, vasat bir ümmettir. Yani “orta yolu” izleyen, dengeli ve hayır yolları üzerinde olan bir ümmettir. Bu ümmetin mal konusundaki tutumu da dengeli ve ölçülü olmalıdır.
Buna göre;
I. Tutumluluk
II. Cömertlik
III. Cimrilik
IV. İsraf
tutumlarından hangilerinin İslam toplumunda bulunması gerekir?

AÖL Cevap 8- I ve II.

AÖL Soru 9- “Hz. Ali ile Muaviye bin Ebu Süfyan arasında olmuştur.” Bahsedilen savaş hangisidir?

AÖL Cevap 9- Sıffin Savaşı

AÖL Soru 10- “Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişlerdir.
Bu durum, siyasi bir konu olan halifeliğin dinî bir yapıya büründürülmesine ve birçok farklı dinî anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.”
Bu durum İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnektir?

AÖL Cevap 10- Siyasi sebepler

AÖL Soru 11- “İmamet konusunu İslam dininin esaslarından kabul eden ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve onun iki oğlu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ve bunların torunlarını Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin de tayiniyle imam kabul eden Şia’nın koludur.”
Hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?

AÖL Cevap 11- İmamiyye

AÖL Soru 12- “Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamber’in bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım fakat iş İbrahim, Şa’bî, el-Hasan gibi âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim.”
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden onun metodu ile ilgili hangisine ulaşılabilir?

AÖL Cevap 12- Ferdî içtihada önem verdiğine

AÖL Soru 13- Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir?

AÖL Cevap 13- Bağnazlığa

AÖL Soru 14- Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 14- Cehalet

AÖL Soru 15- “Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet)
Bu ayet hangisini korumaya yöneliktir?

AÖL Cevap 15- Yaşama hakkını

AÖL Soru 16- “İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.”
Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?

AÖL Cevap 16- Eğitim hakkı

AÖL Soru 17- “Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.”
Atatürk’ün bu sözünden din hakkında hangi yargılara ulaşılabilir?

AÖL Cevap 17- Din:

  • İnsan ve toplum için önemlidir.
  • Birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir.
  • Milletlerin devamlılığını sağlayan bir unsurdur.

AÖL Soru 18- “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 18- Kul hakkının gözetilmesi

AÖL Soru 19- “Allah tarafından gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren, inanç, ibadet ve ahlak kurallarının bütünüdür.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 19- Din

AÖL Soru 20- İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 20- Suffe

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*