Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- “Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz.”
Bu hadiste hangi ilişki vurgulanmıştır?

Cevap 1- Ahlak-iman ilişkisi

Soru 2- “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütününe verilen addır.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 2- Ahlak

Soru 3- “Yoksula, yetime ve esire O’nun rızası için yemek yedirirler ve ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’. (derler).” (İnsan suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Cevap 3- İyiliği içten ve samimiyetle yapmak

Soru 4- İslam ahlakının ilk kaynağı nedir?

Cevap 4- Kur’an-ı Kerim

Soru 5- “İslam ahlakının kaynaklarını genel anlamda temel kaynaklar ve diğer kaynaklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının Kuran-Kerim’den sonraki temel kaynaklarından biridir?

Cevap 5- Sünnet

Soru 6- Allah’ın “terbiye eden, yetiştiren, yaratıkları gözeten” anlamlarına gelen ismi hangisidir?

Cevap 6- Rab

Soru 7- “Bir kimsenin, başkasının evinin içine izinsiz bakması helâl değildir.”
Bu hadis ile hangisinin korunması amaçlanmıştır?

Cevap 7- Mahremiyetin

Soru 8- Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarları arasında miladi 656 yılında Basra dolaylarında meydana gelen İslam tarihindeki ilk iç savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 8- Cemel

Soru 9- Nu’mân b. Sâbit’in fikirleri etrafında gelişen mezhep hangisidir?

Cevap 9- Hanefilik

Soru 10- “Kişilerin kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri gibi temel özellikleri birbirinden farklıdır. Bu durum Müslümanların dini konuları farklı yorumlamalarına ve bunun sonucunda da çeşitli ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.”
Bu metin İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnektir?

Cevap 10- İnsanın yapısı

Soru 11-

• İmam Malik’in sahih ve kuvvetli kabul ettiği hadisleri, sahabe görüşlerini, tâbiin fetvalarını topladığı ve bunları fıkıh konularına göre düzenlediği eseridir.
• Dönemin halifesi Mansur onun bu eserini kanunlaştırmak istemişse de o, tek bir fıkıh kitabının esas alınması içtihat hürriyetine ve her bölgenin kendi fıkhını oluşturmasına engel olur düşüncesiyle bu teklifi kabul etmemiştir.
Hakkında bazı bilgiler verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 11- el- Muvatta

Soru 12- “O, bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda yeniden gözden geçirmiş ve gerekli gördüklerini değiştirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için mezheb-i kadim (eski görüşü), Mısır’daki içtihatları için de mezheb-i cedid (yeni görüşü) tabirleri kullanılmıştır.”
Metinde bahsedilen âlim kimdir?

Cevap 12- İmam Şafii

Soru 13- “Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 13- Fıkıh

Soru 14- “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.” (İsrâ suresi, 37. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen kötü tutum ve davranış hangisidir?

Cevap 14- Kibir

Soru 15- Herhangi bir konuda nass varsa içtihada gerek yoktur.
Bu cümlede altı çizili sözcük ile ifade edilen kavramlar hangisidir?

Cevap 15- Ayet – Hadis

Soru 16- “İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.”
Tanımlanan kavram hangisidir?

Cevap 16- Aklıselim

Soru 17- İslam düşüncesinde ahlak kelimesi ile çoğu zaman aynı anlamda kullanılan kavram hangisidir?

Cevap 17- Edep

Soru 18- “İnsandaki ahlaki erdemlerin en büyük desteği dindir. Doğruluk, adalet, şefkat, yardımlaşma gibi ahlaki ilkeler ancak Allah’a ve ahiret gününe inanç ile desteklenirse devamlı olur. Kişi, kul hakkını çiğnediği zaman ahirette cezasını çekeceğine inandığında başkalarının hakkını yemekten çekinir. Toplumsal kurallara uyar ve haksızlık yapmaktan korkar. Ahlakın kaynağı din gibi kutsal bir zemine dayanmadıkça ahlaki prensiplerin kuvveti azalır. Bu sebeple ahlakın en sağlam temeli dindir.”
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap 18- Din-ahlak ilişkisi

Soru 19- “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrîm suresi, 6. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap 19- İnsanın kendisinden ve ailesinden sorumlu olduğu

Soru 20- Aşağıdaki olaylardan hangisi Sıffin Savaşı’ndan sonra meydana gelmiştir?

Cevap 20- Hariciliğin ortaya çıkışı

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir