Siyer

Açık Öğretim Lisesi (AÖİHL) Siyer 1 Çıkmış Sorular

Andolsun ki Resulullah; sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için "güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21. ayet) Bu ayette tırnak içindeki bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Meğâzî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Çok sayıda kadim inançların yaşandığı Arap Yarımadası’nda Yahudilik hem kuzey hem de güney Arabistan’a girmiş olmasına rağmen Araplar arasında pek yayılmamıştır. Bu durumun sebebi Yahudiliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

• Zerdüşt’ün öğretileri ile oluşmuştur. • Eski İran inanç ve geleneklerinin karışımıdır. • Yönetici sınıf ve zenginlerin dini olarak tanınmıştır. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cahiliye dönemi müşrik inancına göre aşağıdakilerden hangisi putlara yapılan ibadetlerin amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, "Allah’ı bir tanıyan", hakka yönelen bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. (Âl-i İmrân suresi, 67. ayet) Bu ayette tırnak içindeki bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

• Yemen’de kurulan bir devlettir. • Başkent Me’rib’de baraj inşa etmişlerdir. • Medeniyet sahibi ilk Arabistanlılar olarak kabul edilirler. Bu bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgilidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi toplum yapısını oluşturan sosyal sınıflardan biri değildir?

Correct! Wrong!

• Çölde konargöçer olarak hayat yaşayan iyi birer savaşçılardır. • Kabile içerisinde dayanışma ve geleneğe bağlılık güçlüdür. • Günlük geçimlerini takas ve yağma ile sağlarlar. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Kur’an-ı Kerim’de “ekin bitmeyen vadi” olarak nitelendirilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

• Önemli işleri görüşmek üzere Dâru’n-Nedve’yi kurmuştur. • Kureyş kabilesini toplayarak Kâbe’nin etrafına yerleştirmiştir. • Hacıların su ve yemek ihtiyacının karşılanması hizmetinde bulunmuştur. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Yahudi kabilelerinden Benî Kurayza, Benî Kaynuka ve Benî Nadir’in kendileri için güvenli bölge olarak seçip yerleştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamber’in “kendisinden sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamber kaç yıl sütannesinin yanında kalmıştır?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamber’in çok değerli deve sürüsüyle de olsa değişmeyeceğini söyleyerek daima övgü ile bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in himayesinde kaldığı kişilerden biridir?

Correct! Wrong!

Kureyşlilerin İslam ile mücadele etmek için yapmış olduğu toplantıda Nadr bin el-Hâris; “Muhammed, daha gençken aranızda en doğru sözlü ve en fazla güvendiğiniz kimse idi. Nihayet saçlarına ak düşüp olgunlaştığında size bu getirdiği ile gelince siz ona sihirbaz dediniz. Hayır, o sihirbaz değildir.” demiştir. Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki sıfatlarından hangisine ulaşılamaz?

Correct! Wrong!

“Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla beni destekledi.” Hz. Peygamber bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?

Correct! Wrong!

• Asıl adı Şeybe’dir. • Mekke’nin liderlerinden biridir. • Uzun zamandır kaybolan zemzem kuyusunu oğlu Hâris ile yeniden açmıştır. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Açık Öğretim Lisesi (AÖİHL) Siyer 1 Çıkmış Sorular
Testi tekrar etmelisiniz.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir